3.1 | Ιστορικό των αναστηλωτικών έργων

Η χρονολογική εξέλιξη των εργασιών στην περιοχή του κάστρου και συγκεκριμένα στην ακρόπολη, περιγράφεται παρακάτω:

Το 1987 πραγματοποιήθηκαν αναστηλωτικές εργασίες στο μεταπύργιο διάστημα της ακρόπολης, αλλά και ενισχύθηκαν σημεία του δυτικού πύργου που παρουσίαζαν φθορές και απώλεια υλικού, όπως οι επάλξεις και μεμονωμένα τμήματα στις όψεις του.  

Η πρώτη επιστημονική μελέτη που εκπονήθηκε και φορούσε την ακρόπολη (μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης Πύργου Κάστρου Σερβίων) εγκρίθηκε το 1999. Στη συνέχεια, το 2004, εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης Κάστρου Σερβίων με την προϋπόθεση εκπόνησης νέων μελετών.

Στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. ολοκληρώθηκαν το 2008 οι εργασίες ανάδειξης τόσο των τειχών της ακροπόλεως, όσο και μεγάλου τμήματος του διάμεσου τείχους, με φορέα υλοποίησης την 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Ακολούθησε η Α΄ φάση Στερέωσης του Κάστρου Σερβίων όπου οι αναστηλωτικές εργασίες που υλοποιήθηκαν, αφορούσαν κυρίως εργασίες στερέωσης και συντήρησης του βυζαντινού κάστρου, οι οποίες κρίνονταν απαραίτητες για την αποκατάσταση της στατικής του λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν εργασίες που αφορούσαν σε:

  • αποψιλώσεις βλάστησης,
  • εξυγίανση της θεμελίωσης των τειχών και ανάκτηση των φθαρμένων τμημάτων
  • βαθύ καθαρισμό των κονιαμάτων και εκ νέου αρμολόγηση
  • έγχυση ενεμάτων για την πλήρωση κενών
  • δημιουργία επιφανειακών στρωμάτων από νέα τοιχοποιία (θυσιαζόμενα στρώματα) στις απολήξεις των τοιχοποιιών
  • διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων εδάφους και δημιουργία συστήματος απορροής όμβριων
  • διαμόρφωση μονοπατιών προσέγγισης και περιήγησης.

 

Η Β’ φάση των εργασιών στον χώρο του κάστρου ξεκίνησε το 2011. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες αποχωματώσεις τόσο στην περιοχή της πύλης του διάμεσου τείχους, όσο και στο εσωτερικό της ακρόπολης στις περιοχές γύρω από τον Δυτικό και τον Βορειοδυτικό Πύργο, ώστε να τεκμηριωθούν οι φάσεις κατασκευής τους και να στοιχειοθετηθούν οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης (τρισδιάστατη αποτύπωση περιοχής, οριστική στατική μελέτη, εδαφοτεχνική μελέτη) .

Τέλος, το 2014, εκδίδεται Απόφαση για την έγκριση της συμπληρωματικής μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης του κάστρου Σερβίων που περιλαμβάνει τον Δυτικό Πύργο (Πύργος 1) της ακρόπολης και οι εργασίες αποκατάστασής του ξεκινούν τον Αύγουστο του 2020.